Ksenia - Software Basis
Úvod &gt: FAQ &gt: Software Basis

FAQ k softwaru Basis

S jakými situacemi se lze potkat při detekci zařízení?

Software Basis poskytuje dvojí rozhraní pro detekci připojených zařízení. Tzv. Plug & Play úrovně 1 zobrazuje v levé části svislé podlouhlé okno a neustále skenuje USB port a prohledává datovou síť. Plug & Play úrovně 2 pak prohledá USB port a síť jen v případě, kdy je stisknuto vodorovné podlouhlé tlačítko „Detekovat připojená zařízení…“ Pokud se vyskytují potíže s detekcí zařízení, je nutné zvolit Zjednodušená komunikační nastavení (horní záložka Okna – tlačítko Předvolby – tlačítko Komunikace – záložka Možnosti). Tím dojde k fixaci COM portu (nebo IP adresy) a k poskytnutí spolehlivější komunikace mezi oběma zařízeními (obzvláště ve chvíli, kdy je systém instalován a čas od času je nutné odpojit datový kabel nebo odpojit napájení). Další možností pro zlepšení detekce zařízení je zatržítko „Použít nativní rozhraní RS232“ na záložce Nastavení v témže okně Komunikace.

Jak lze spustit software Basis v anglické jazykové mutaci?

Spuštění v anglické verzi zajišťuje přípona:

-J-Duser.language=en -J-Duser.country=US

Tato přípona se zapisuje v příkazovém řádku. Správný postup je tedy aktivace složky, v níž je instalováno jádro softwaru Basis, a doplnění této přípony. Příklad je uveden níže:

C:\Program Files (x86)\Ksenia security innovation\basis\bin

…zde zadejte basis -J-Duser.language=en -J-Duser.country=US

Jaký je přesný význam čtveřice polí Chyba GSM v sekci Ústředna on-line?

Význam jednotlivých polí je patrný na připojeném obrázku. Čtveřice polí s popisem Chyba GSM vznikla chybou při implementaci češtiny. Správný význam těchto polí je postupně:

  • Chyba GSM
  • Chyba telefonní linky
  • Chyba Ethernetu
  • Chyba sběrnice

Zobrazuje se ztráta sběrnicového modulu v deníku událostí?

Systém Ksenia dovede identifikovat sběrnicový modul, který byl odpojen od sběrnice, nebo který ztratil komunikaci. V případě takovéto chyby se uloží událost „Ztráta sběrnicového modulu“ a zapíše se datum, čas a název konkrétního prvku.

Je možné programováním z FLASH disku zaslat jak konfiguraci ústředny, tak i firmware ústředny lares a jednotlivých sběrnicových prvků (ergo, gemino, auxi,...)?

Ano, možné to je – na obrazovce aktualizace firmwaru lze zvolit „Připravit soubor pro vzdálenou aktualizaci“. V tu chvíli je velmi důležité dodržet uložené názvy souborů:

  • lares_p.ksi pro konfiguraci ústředny
  • lares_f.ksi pro firmware ústředny
  • busdev_f.ksi pro firmwary jednotlivých sběrnicových prvků

Pokud založím nového zákazníka, připojím stávající ústřednu a zvolím „Načíst vše“, načte se veškerá konfigurace včetně prvků, které nejsou obsaženy v základní konfiguraci – například pokud je v systému 7 expandérů, 3 venkovní sirény, 30 vstupů, 8 výstupů, apod.?

Tyto prvky se nenačtou. Co se týče zařízení na sběrnici, na záložce „Sběrnicové moduly on-line“ je nutné stisknout „Přiřadit detekovaná sériová čísla“ pro přidání existujících modulů do konfigurace. Nicméně nyní dochází k revizi softwaru Basis a tato sekce bude vylepšena – očekávané spuštění začátkem května 2013.

V záložce Telefonní seznam jsou položky „Nemůže přijímat SMS“ a “Nemůže přijímat hlasové zprávy“. Proč zde chybí volba „Nemůže přijímat e-mail“? Jakmile je totiž nastaven e-mail a není zadáno SMTP nastavení, zobrazí se chybová hláška „Chyba komunikace“.

Volby SMS / hlas jsou vyžadovány vzhledem k tomu, že obě mají vazbu na telefonní číslo. Proto pokud je naprogramováno telefonní číslo, je nutné říct ústředně, jakým způsobem toto číslo budeme komunikovat. Pokud si přejete nepřijímat e-maily, není na místě zadat e-mailovou adresu. Celý software Basis je navržen pro maximální úsporu času při nastavování systému.

Někteří uživatelé požadují dostat určité zprávy SMSkou, určité hlasovým kanálem a určité oběma způsoby. Jediná možnost, jak toho nyní docílit, je zadat jednoho uživatele třikrát s odlišnými příznaky, což limituje paměť telefonního seznamu (20 / 50 / 100 dle typu ústředny). Počítá se do budoucna s obměnou menu Telefonní seznam?

Podobně jako v předchozím bodě je i zde cílem maximální úspora času při programování systému. Časově méně náročné je nastavit dvě stejná telefonní čísla (jedno pro hlas a druhé pro SMS) a následně vybrat u každé události daný kontakt, než naprogramovat jedno číslo a následně u každé události s kontaktem vybírat ještě typ komunikace. Stejné funkce je tak dosaženo menším časem, potřebným pro programování. Celé je to o jednom či druhém úhlu pohledu na programování a na reálných instalacích se často spíše preferuje rychlost.

Je možné kopírovat nastavení jednoho bezdrátového ovladače jako šablonu na dalších třeba dvacet?

Nyní tuto funkcionalitu software neumožňuje. Výrobce však tento podnět zaevidoval na seznam přání ze strany zákazníků a bude se jím dále zabývat. Menu bezdrátových klíčenek by pak mohlo vypadat jako zóny, které jdou také přidávat hromadně se stejným nastavením.

Existuje možnost zaslání konfigurace jako balíku na jedno kliknutí, tedy společné zaslání konfigurace ústředny, PIN kódů, ID karet a systémového času?

V případě, že je do systému nahrávána nová konfigurace, pak se do systému přenese na základě stisknutí tlačítka „Zaslat vše“ celá konfigurace včetně jmen uživatelů kódů a jmen uživatelů klíčenek. Při první instalaci se logicky přesunou pouze prázdná jména, kterým lze na klávesnici přiřadit kód / klíčenku. Ve chvíli, kdy se na klávesnici nastaví kódy a uloží klíčenky, se pomocí tlačítek Načíst PINy a Načíst ID do softwaru načtou požadované kódy a klíčenky. Při opětovném zaslání konfigurace stačí zaslat pouze celou konfiguraci tlačítkem „Zaslat vše“, a kódy a klíčenky jsou již obsaženy. Systémový čas je z bezpečnostních důvodů chráněn Master uživatelským heslem, a proto jej nelze zaslat v celkovém balíku konfigurace, zasílané s instalačním kódem. Také rozhraní webserveru je prvkem, který přímo nesouvisí s konfigurací primárních funkcí ústředny, a proto je třeba jej zaslat zvlášť (na záložce Ethernet – Zaslat webserver).

Dojde během přenosu konfigurace dat do ústředny ke smazání deníku událostí?

Nikoli. Deník událostí je v oddělené části paměti ústředny.

K čemu slouží tlačítko „Emergency call settings“ na záložce Možnosti?

V případě, že dojde k selhání ústředny, dojde ke kontaktování těchto telefonních čísel vlastní logikou sběrnicového komunikátoru Gemino bus.

Je možné při filtrování na položkách záložky Scénáře filtrovat mezi názvy jednotlivých částí, které si uživatel nastavil? Nebo lze filtrovat pouze pojmy, dané v softwaru Basis?

Filtrovat lze pouze mezi názvy událostí, definovaných klíčovými slovy jako Tamper, Zóna, Výstup, apod., nikoli mezi uživatelskými popisy typu Budova, Garáž, apod.

Bylo by možné mít v seznamu zákazníků například pod malým [+] vlevo od jména zákazníka seznam jeho zařízení?

Jde o funkcionalitu, kterou lze doprogramovat, v současnosti se s tím však pro jednoduchost menu Seznam zákazníků nepočítá.

V softwaru stále přetrvávají anglické nadpisky – Zone, And group, Output, apod. Dojde k nápravě?

Jedná se o části softwaru, které nejsou obsaženy v překladové tabulce, ale jsou „natvrdo“ implementovány logikou programu v jednotlivých záložkách softwaru jako nadpisy těchto částí, kde jsou uvedeny tučným písmem. Veškeré ostatní popisky na jednotlivých záložkách nicméně českou jazykovou mutaci respektují.

Je na místě ještě zmínit, že s vývojem nových funkcí v softwaru Basis zůstávají tyto softwarové části v primární jazykové verzi – v angličtině. Software Basis je tak počeštěný, nicméně na několika málo místech zůstává v angličtině. Tyto části budou průběžně přepracovávány do češtiny tak, aby byl software v maximální možné míře lokalizován.

Pokud nelze zaslat konfiguraci, vrátí software chybovou hlášku. Nicméně systém zasílá pro různé poruchy stejnou chybovou hlášku. Šlo by provést změnu v softwaru tak, aby systém hlásil pro různé chyby (špatný PIN, chyba komunikace, systém zastřežen) různá chybová hlášení?

Jediná chybová hláška má v systému opodstatnění kvůli bezpečnosti. V případě, že se do systému (např. po místní síti LAN) dostane nežádoucí osoba, pak je vhodné, aby nedokázala rozpoznat, z jakého důvodu není možné spustit komunikaci s ústřednou ve smyslu přenosu konfigurace. Pokud takový člověk bude zkoušet opakovaně zadávat PIN kód a hledat správný instalační, nemusí být nikdy úspěšný, pokud bude například část objektu zastřežena.

Je možné na telefonní komunikátor Pontis připojit vysílač na Pult centrální ochrany, který pro poplach očekává vytočení čísla 88?

V telefonním seznamu je možné zadat minimálně čtyřciferné číslo. Existují tedy dvě možnosti, jak tuto situaci vyřešit. Buď jako telefonní číslo zapsat řetězec „ ,8,8 “, nebo zapsat číslo 8888 a přenastavit příjem na připojeném komunikátoru z Pultu právě na toto telefonní číslo.

Proč někdy nejde do ústředny Lares odeslat aktualizované Grafické mapy, když byla přidána jedna mapa?

Přidání mapy není v softwaru Basis chápáno jako změna. Předpokládá se postup technika, kdy nejprve rozmístí mapy a následně do nich umístí prvky. Pokud je tedy třeba zaslat do ústředny změny grafických map webserveru, kdy nedošlo k přidání nějakého prvku, postačí pohnout libovolným již umístěným prvkem kousek na stranu, pustit tlačítko myši, a pak kousek zpět, což už logika programu vnímá jako změnu a nová data grafických map se zašlou.

Po aktualizaci firmwaru v ústředně při pokusu o zaslání konfigurace do ústředny Basis zobrazuje hlášku, informující o nekompatibilitě mezi verzemi a vynucující aktualizaci firmwaru, která ale již proběhla. Co s tím?

Po spuštění programu Basis technik detekuje ústřednu a do paměti programu se tak uloží informace o verzi firmwaru této ústředny. Pokud se ústředna nenadetekuje po aktualizaci firmwaru znovu, program rozpozná nekompatibilitu verzí firmwarů a vrátí chybovou hlášku. Postačí tedy stisknout tlačítko „Detekovat připojená zařízení“ a zaslat konfiguraci.

Poznámka: Pokud byla ústředna zároveň povýšena na novou verzi (například z verze 1.4 na 1.5), je třeba ještě konvertovat konfiguraci přímo v softwaru (v hlavním okně zákazníka).

Jak docílím toho, aby uživatel, který má masku podsystému například jen pro podsystémy 1 a 2, byl při požadavku na plné zastřežení informován o tom, že podsystém 3 nebyl zastřežen a budova je dále částečně odstřežena?

Existuje pro to jednoduchý programovací trik. Na připojeném obrázku je naznačeno několik možných režimů zastřežení. Písmeno Z znamená zastřeženo, písmeno O vyjadřuje odstřeženo. Vypsané režimy zastřežení nemají být v tomto příkladu přiřazeny ani jednomu scénáři, který se spouští z některého místa (z klávesnice, čtečky, bezdrátového ovladače, apod.). Následně pokud přijde ke klávesnici zmíněný uživatel, vidí na druhém řádku klávesnice nápis Odstřeženo. Provede plné zastřežení a na druhém řádku uvidí nápis ZZO, který jej informuje o neprovedení daného požadavku, ale jen o jeho částečném provedení.

Jakým způsobem lze přenést databáze všech uživatelů z jednoho počítače na druhý?

Pokud byl z počítače software Basis odinstalován a cílem je nainstalovat znovu čistý software s prázdným seznamem zákazníků (tedy s jejich konfiguracemi), je nutné po odinstalování softwaru ještě smazat složku .basis, která je umístěna pod cestou vzorově: c:\Users\valer\appdata\Roaming\.basis\ (uvedené vzorové umístění platí pro OS Windows 7) – následně je možné spustit standardní instalaci softwaru Basis a dle kroků průvodce instalaci dokončit. Při nové instalaci stačí samozřejmě instalaci rovnou spustit a projít kroky průvodce instalací. Po spuštění softwaru Basis je okno seznamu zákazníků prázdné. Následně je důležité zkopírovat do nového umístění složku databáze (vzorové umístění této složky je c:\Users\valer\appdata\Roaming\.basis\dev\database\) a složku podkladů pro grafické mapy a symboly (vzorově v c:\Users\valer\appdata\Roaming\.basis\dev\modules\lib\maps\library\) – obě složky se vezmou z prvního počítače a zkopírují do stejných umístění v počítači, kam se konfigurace zákazníků přenáší.

POZOR! Nekopírujte celou složku .basis! Dojde tím k poškození databáze a program se následně tváří tak, že neustále načítá seznam zákazníků, fakticky však zamrzne.

Jak na větší množství zpožděných zón v témže podsystému?

Pokud jsou na příchodové cestě k prvku, na němž se realizuje odstřežení objektu, přítomny detektory EZS, pak je nutné na těchto detektorech nastavit zpoždění poplachu. Pro nastavení těchto vlastností konkrétních čidel se u nastavení jednotlivých zón v systému Ksenia používají zatržítka "Vstupní zpoždění""Odchodové zpoždění". Pokud je na příchodové cestě více než jeden detektor ze stejného podsystému, je nutné všem takto zpožděným detektorům téhož podsystému nastavit také atribut "Vstupní úroveň". Zatržítko "Poslední odchod" pak slouží k zastavení odchodového času, jakmile systém detekuje událost "Zóna obnova" daného detektoru.

Příklad:

V systému máme magnetický kontakt na dveřích a PIR detektor ve vstupní chodbě, oba detektory v podsystému 1 - Vstup. Vzhledem k tomu, že klávesnice je na chodbě za dveřmi a pro přístup k ní za účelem provedení odstřežení je nutné dveře otevřít a narušit tak postupně oba detektory, budou v nastavení obou detektorů zatrženy volby "Vstupní zpoždění""Odchodové zpoždění". Magnetický kontakt bude mít vstupní úroveň 0, PIR detektor vstupní úroveň 1 (pokud by u obou detektorů byla 0, generoval by PIR detektor opakovaně nechtěnou událost "Zóna obnova"). Pokud by u magnetu byla zatržena i volba "Poslední odchod", pak by se při volbě zastřežení (z klávesnice) a po zavření dveří zvenku okamžitě ukončil odchodový čas a spustilo se střežení. POZOR: V situaci, kdy by se dveře nezabouchly napoprvé (např. kvůli průvanu), došlo by ke spuštění příchodového času a následnému poplachu.

Jak postupovat v případě, kdy nastavení Proxy blokuje přístup k aktualizacím?

V takovém případě je nutné stáhnout aktualizace na jiném počítači s nainstalovaným softwarem Basis. Tyto aktualizace následně nahrajte do složky c:\Program Files (x86)\Ksenia security innovation\basis\basis\update, kde vytvořte adresář download. Soubory, které je nutné sem přesunout, lze identifikovat dle přípony NBM. Následně spusťte standardním způsobem kontrolu aktualizací softwaru Basis a program přeskočí stahování modulů a přistoupí rovnou k jejich potvrzení a instalaci.

Jak správně nastavit e-mailovou komunikaci IP ústředen přes Gmail?

Nastavení e-mailové komunikace IP ústředen přes Gmail

Správné nastavení záložky Ethernet je zachyceno na připojeném obrázku. Dále je třeba v záložce Telefonní seznam přidat e-mailový kontakt, na který se má některá zpráva posílat, tj. přidat záznam, vyplnit jméno, telefonní číslo a e-mail, a následně zatrhnout „Nemůže přijímat SMS“ a „Nemůže přijímat hlasové zprávy“. Ve Scénářích se pak s tímto kontaktem pracuje stejně, jako by šlo o telefonní číslo, na něž směřujeme SMS či hlasové zprávy. Klíčovou výhodou e-mailové komunikace ze strany IP ústředny Ksenia Lares je nepotřebnost GSM komunikátoru v systému Ksenia. E-maily posílá ústředna přímo prostřednictvím svého IP rozhraní.

 
 
Mapa webuO webu | Tisknout stránku  | 
|
Vyrobila: Omega Design
 
Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace  Rozumím